Държавен вестник, бр. 40 от 17.V

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 116 от 14 май 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 21 от 2000 г.)
 
Постановление № 117 от 15 май 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 188 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 57 от 2015 г.)
 
Правилник за прилагане на закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
 
Постановление № 115 от 13 май 2019 г. за приемане на правилник за прилагане на закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
 
Указ № 114 от 13.05.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между съвета на министрите на босна и херцеговина и правителствата на другите страни - членки на инициативата за готовност и превенция при бедствия в югоизточна европа (правителствата на република България, република хърватия, република македония, черна гора, република словения, република сърбия, република турция, република албания и румъния), относно договореностите със страната домакин за секретариата на инициативата за готовност и превенция при бедствия в югоизточна европа, подписано на 4 април 2018 г. в анкара, република турция
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките (дв, бр. 102 от 2010 г.)
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса (дв, бр. 19 от 2019 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките (дв, бр. 40 от 2014 г.)
 
Решение № 319-нс от 15 май 2019 г. относно обявяване на мария щерева белова за народен представител от двадесет и първи изборен район – сливенски
 
Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 
Решение за работата на народното събрание през май 2019 г.
 
Решение за приемане на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на република България през 2018 г.
 
Закон за ратифициране на споразумението между съвета на министрите на босна и херцеговина и правителствата на другите страни - членки на инициативата за готовност и превенция при бедствия в югоизточна европа (правителствата на република България, република хърватия, република македония, черна гора, република словения, република сърбия, република турция, република албания и румъния), относно договореностите със страната домакин за секретариата на инициативата за готовност и превенция при бедствия в югоизточна европа, подписано на 4 април 2018 г. в анкара, република турция
 
Наредба № е-рд-04-2 от 19 април 2019 г. за условията и реда за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и за потвърждаването им
 
Решение № 249 от 2 май 2019 г. за създаване на ново населено място в община пещера, област пазарджик
 
Наредба № 10 от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
 
Наредба № 20 от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
 
Указ № 107 от 08.05.2019 г. за наименуване на новосъздаденото населено място на територията на община пещера, област пазарджик - свети константин
 
Указ № 109 от 08.05.2019 г. за освобождаване на румяна тодорова митрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство норвегия
 
Указ № 110 от 08.05.2019 г. за назначаване на вера викторова шатилова-мицарова за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство норвегия със седалище в осло
 
Указ № 111 от 09.05.2019 г. за освобождаване на румен любенов пирончев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република пакистан
 
Указ № 112 от 09.05.2019 г. за назначаване на александър борисов парашкевов за извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република пакистан със седалище в гр. исламабад
 
Указ № 113 от 09.05.2019 г. за назначаване на красимир димитров стефанов - извънреден и пълномощен посланик на република България в република южна африка, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство лесото със седалище в гр. претория, република южна африка
 
Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.69(69) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 18 май 1998 г. в сила за република България от 1 юли 2002 г.)
 
Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.91(72) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 26 май 2000 г. в сила за република България от 1 януари 2002 г.)
 
Меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция и подобряване на връзките с нато между правителството на република България и съвета на министрите на босна и херцеговина (одобрен с решение № 422 от 26 юни 2018 г., изменено с решение № 156 от 22 март 2019 г. на министерския съвет. в сила от 5 април 2019 г.)
 
Меморандум за разбирателство между министерството на околната среда и водите на република България и министерството на защитата на околната среда на република сърбия за сътрудничество в областта на опазване на околната среда (утвърден с решение № 149 от 21 март 2019 г. на министерския съвет. в сила от 4 април 2019 г.)
 

Променени актове

Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с протокола от 1988 г. (*)(ратифицирана с указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 61 от 1983 г. в сила от 2 февруари 1984 г.)
 
Наредба № 4 от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
 
Наредба № 7 от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
 
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 
Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса
 
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
 

Отменени актове

Наредба № 10 от 26 ноември 2003 г. за вътрешния контрол в банките
 
Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2014 г.)