Държавен вестник, бр. 70 от 7.VIII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 179 от 31 юли 2020 г. за изменение на устройствения правилник на агенцията по заетостта, приет с постановление № 176 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 56 от 2016 г.)
 
Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
Закон за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация (дв, бр. 77 от 1991 г.)
 
Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
 
Постановление № 180 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за изплащане на обезщетения за умрели/евтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването африканска чума по свинете на територията на република България
 
Постановление № 181 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на столичната община за 2020 г.
 
Постановление № 182 от 3 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2020 г.
 
Постановление № 183 от 4 август 2020 г. за приемане на правилник за прилагане за закона за регионалното развитие
 
Указ № 151 от 27.07.2020 г. за награждаване на лозан георгиев лозанов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 
Указ № 162 от 31.07.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация
 
Решение за избиране на член на комисията за енергийно и водно регулиране
 
Решение за избиране на член на комисията за енергийно и водно регулиране
 
Решение за избиране на член на комисията за енергийно и водно регулиране
 
Решение за създаване на временна комисия по повод придобиването от "българска банка за развитие" - ад, на 28 265 200 акции от капитала на "първа инвестиционна банка" - ад
 
Спогодба за сътрудничество в областта на културата между правителството на република България и правителството на република азербайджан(утвърдена с решение № 377 от 28 юни 2019 г. на министерския съвет. в сила от 2 юли 2019 г.)
 

Променени актове

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта
 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.)
 
Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 
Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 
Постановление № 138 от 2 юни 2014 г. за създаване на национален съвет по демографска политика към министерския съвет
 
Устройствен правилник на агенцията по заетостта
 
Постановление № 111 от 25 юни 2018 г. за приемане на списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
 
Устройствен правилник на областните администрации
 
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 
Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Устройствен правилник на министерството на културата
 

Отменени актове

Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие от 2004 г.
 
Постановление № 166 от 14 юли 2004 г. за приемане на наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие
 
Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие от 2008 г.
 
Постановление № 278 от 1 ноември 2016 г. за приемане на наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) (дв, бр. 88 от 2016 г.)
 
Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) от 2016 г.
 
Постановление № 104 от 2 юни 1999 г. за приемане на правилник за организацията и дейността на съвета за регионално развитие към министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие
 
Правилник за организацията и дейността на съвета за регионално развитие към министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие от 1999 г.