Държавен вестник, бр. 7 от 22.I

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 9 от 18 януари 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 
Указ № 10 от 17.01.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателния кодекс
 
Закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс (дв, бр. 26 от 1968 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (дв, бр. 68 от 2016 г.)
 
Изменение от кигали на монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 28 февруари 2018 г. - дв, бр. 22 от 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2019 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв и чл. 14 от наредба № н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2019 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при окръжния съд - благоевград, и административния съд - благоевград, за 2019 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2019 г.
 
Постановление № 8 от 17 януари 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (дв, бр. 64 от 2004 г.)
 
Решение № 560 от 21 декември 2018 г. за приемане на списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - благоевград, и административния съд - благоевград, за 2019 г.
 

Променени актове

Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (дв, бр. 75 от 1999 г.)
 
Закон за военната полиция
 
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (загл. изм. - дв, бр. 96 от 1982 г., в сила от 01.01.1983 г.)
 
Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, подписан на 16 септември 1987 г.(ратифициран с указ № 2235 на дс на нрб на 17 октомври 1989 г. - дв, бр. 82 от 1989 г. в сила от 18 февруари 1991 г.)
 
Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 
Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на министерството на външните работи по закона за държавните такси
 
Закон за акцизите и данъчните складове
 
Закон за министерството на вътрешните работи
 
Наказателен кодекс
 
Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)
 
Закон за митниците
 
Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест
 
Наредба за административното обслужване (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.)
 
Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 
Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
 
Наказателно-процесуален кодекс
 
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 

Отменени актове

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при окръжния съд - благоевград, и административния съд - благоевград, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв и чл. 14 от наредба № н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - благоевград, и административния съд - благоевград, за 2018 г.