Държавен вестник, бр. 32 от 21.IV

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 75 от 13 април 2017 г. за изменение и допълнение на постановление № 161 на министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 52 от 2016 г.)
 
Постановление № 73 от 13 април 2017 г. за допълнение на тарифата за таксите, които се събират от агенция "пътна инфраструктура", приета с постановление № 219 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 79 от 2008 г.)
 
Постановление № 74 от 13 април 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината от рождението на васил левски
 
Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
 
Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт
 
Правилник за дейността на военнослужещите в службата на военния аташе към задграничните представителства на република България
 
Указ № 109 от 13.04.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община антоново, област търговище
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (дв, бр. 49 от 2006 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (дв, бр. 66 от 2014 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (дв, бр. 34 от 2014 г.)
 
Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на четиридесет и четвъртото народно събрание
 
Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на четиридесет и четвъртото народно събрание
 
Решение за избиране на временни секретари на четиридесет и четвъртото народно събрание
 
Решение за избиране на временна комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на народното събрание
 
Указ № 108 от 11.04.2017 г. за награждаване на мария вердова гигова с орден "стара планина" първа степен
 
Решение за избиране на председател на четиридесет и четвъртото народно събрание
 
Решение за избиране на заместник-председатели на четиридесет и четвъртото народно събрание
 
Решение по прилагането на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 97 от 2014 г.)
 

Променени актове

Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (исун) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством исун
 
Тарифа за таксите, които се събират от агенция "пътна инфраструктура" (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 
Наредба № 69 от 16 май 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2010 г.)
 
Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците
 
Постановление № 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г.
 
Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.
 

Отменени актове

Правилник за дейността на военнослужещите и цивилните служители в службата на военния аташе към дипломатическите представителства на република България
 
Наредба № 3 от 27 юли 2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на република България