Държавен вестник, бр. 52 от 22.VI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 8121з-610 от 11 юни 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност
 
Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "медицинска онкология"
 
Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от закона за частната охранителна дейност
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (дв, бр. 25 от 2017 г.)
 
Меморандум за разбирателство в областта на младежта и спорта между правителството на република България и правителството на държавата катар (утвърден с решение № 314 от 10 май 2018 г. на министерския съвет. в сила от 31 май 2018 г.)
 
Наредба за изменение на наредбата за изменение и допълнение на наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство (дв, бр. 102 от 2017 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (дв, бр. 10 от 2014 г.)
 
Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на националната здравноосигурителна каса
 
Спогодба между министерството на културата на република България и министерството на културата и спорта на република казахстан за сътрудничество в областта на културата (одобрена с решение № 861 от 5 ноември 2015 г. на министерския съвет. в сила от 10 ноември 2015 г.)
 

Променени актове

Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания
 
Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство (дв, бр. 19 от 1999 г.)
 
Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ
 
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
 
Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
 
Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 
Наредба № 7 от 19 юли 2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия