Държавен вестник, бр. 93 от 21.XI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 252 от 16 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години от първата световна война и на участието на България в нея
 
Постановление № 256 от 17 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с постановление № 143 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 58 от 2008 г.)
 
Указ № 235 от 16.11.2017 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози
 
Указ № 236 от 16.11.2017 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване
 
Постановление № 253 от 16 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
 
Постановление № 254 от 17 ноември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на финансите за 2017 г.
 
Указ № 237 от 16.11.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство кочово, община велики преслав, област шумен
 
Постановление № 255 от 17 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на отбраната за 2017 г.
 
Закон за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване (дв, бр. 55 и 56 от 1970 г.)
 
Правилник за изменение на устройствения правилник на регионалните дирекции по горите (дв, бр. 104 от 2011 г.)
 
Решение за промяна в състава на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
 
Решение за промяна в състава на комисията по икономическа политика и туризъм
 
Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на четиридесет и четвъртото народно събрание
 
Решение за избиране на председател на четиридесет и четвъртото народно събрание
 
Указ № 234 от 14.11.2017 г. за назначаване на богдан любомиров коларов за извънреден и пълномощен посланик на република България в обединените арабски емирства със седалище в абу даби
 
Закон за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (дв, бр. 5 от 2005 г.)
 

Променени актове

Постановление № 8 от 13 януари 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 
Постановление № 162 от 20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
 
Закон за допълнение на закона за местните данъци и такси (дв, бр. 117 от 1997 г.)
 
Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите
 
Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)
 
Закон за автомобилните превози
 
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
 
Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
 
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г., изм. - дв, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.)