Държавен вестник, бр. 32 от 13.IV

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 3 от 29 март 2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев
 
Постановление № 48 от 5 април 2018 г. за изменение и допълнение на постановление № 79 на министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (дв, бр. 31 от 2016 г.)
 
Указ № 94 от 04.04.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и организацията на обединените нации за образование, наука и култура (юнеско) относно продължаване дейността на регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в югоизточна европа в софия като център под егидата на юнеско (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в париж
 
Указ № 95 от 10.04.2018 г. за назначаване на димитър здравков георгиев на длъжността председател на държавна агенция "национална сигурност"
 
Постановление № 49 от 10 април 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на отбраната за 2018 г.
 
Указ № 92 от 03.04.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в монреал на 6 октомври 2016 г., и протокола относно изменение на чл. 56 от конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в монреал на 6 октомври 2016 г.
 
Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (дв, бр. 43 от 2012 г.)
 
Закон за ратифициране на протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в монреал на 6 октомври 2016 г., и протокола относно изменение на чл. 56 от конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в монреал на 6 октомври 2016 г.
 
Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и организацията на обединените нации за образование, наука и култура (юнеско) относно продължаване дейността на регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в югоизточна европа в софия като център под егидата на юнеско (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в париж
 
Техническо споразумение между министерството на отбраната на кралство дания, министъра на отбраната на кралство нидерландия, министерството на отбраната на кралство норвегия и министерството на отбраната на обединеното кралство великобритания и северна ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS) (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2018 г. - дв, бр. 18 от 2018 г. в сила за република България от 7 март 2018 г.)
 
Техническо споразумение между министъра на отбраната на кралство белгия, министъра на отбраната на френската република, федералното министерство на отбраната на федерална република германия, министерството на отбраната на италианската република, министъра на отбраната на кралство нидерландия, министерството на отбраната на кралство норвегия, министъра на отбраната на кралство испания и държавния секретар по отбрана на обединеното кралство великобритания и северна ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2018 г. - дв, бр. 18 от 2018 г. в сила за република България от 7 март 2018 г.)
 

Променени актове

Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 
Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация
 
Постановление № 79 от 13 април 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
 

Отменени актове

Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (загл. доп. - дв, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)